Woningbouw Alkmaar lijkt te stagneren

Is ‘bouwen, bouwen, bouwen’ nog steeds het credo?

Bijna twee jaar geleden is het huidige college aan de slag gegaan met zeer grote ambities op het gebied van woningbouw. Bij herhaling werd door de gemeente gecommuniceerd dat u 10.000 tot 12.000 woningen wilde bouwen in Alkmaar en soms waren dat er ook 15.000. De coalitiepartijen hebben het, bij monde van de heer Rubio Borrajo, tijdens de begrotingsraad van november 2019 uitgebreid gehad over ‘bouwen, bouwen, bouwen’ en over ‘doorstroming, doorstroming, doorstroming’. Het college - onder aanvoering van bouw-wethouder Paul Verbruggen- beaamde het statement van de coalitiepartijen en zou dit allemaal gaan uitvoeren. Grote berichten verschenen hierover in de pers.

OPA heeft al eerder het college een compliment gemaakt voor ambitie. Dat is altijd goed en nodig om een stad te besturen. Tegelijkertijd is OPA een praktische en resultaatgerichte partij; wij willen graag van 'grote woorden, naar boter bij de vis'. Wij waren verbaasd over het kleine aantal woningen dat in 2019 is gebouwd, zo bleek uit berichtgeving in de krant. Omdat iedere politieke partij woningbouw belangrijk vindt - los van de aantallen - willen we de woningbouw discussie op basis van feiten ook graag in de raad voeren. Om ons een goed oordeel te kunnen vormen over de bouwambities van het college, zo halverwege de rit, hebben we de volgende raadsvragen aan het college:

 1. Klopt het dat de jaarlijkse bouwambitie voor woningen nog steeds is: 2000 woningen in de regio, waarvan ca. 1000 voor Alkmaar? Hoever staat het nu met deze ambitie in vergelijking met 2 jaar geleden?
   
 2. Hoe verhoudt deze ambitie van Alkmaar zich met de landelijke doelstelling van 75.000 woningen per jaar? Alkmaar is, met ruim 100.000 inwoners 1/170 deel van 17 miljoen Nederlanders. 1/170 deel van 75.000 is jaarlijks 441 woningen.
   
 3. Hoe loopt het met de ambitie op Overstad? Wat verwacht u binnen 2 jaar te bouwen?
   
 4. Als we kijken naar de afgelopen 2 jaar: voor hoeveel projecten is een be stemmingsplanprocedure gestart? Over welk aantal woningen gaat dit naar schatting en wat is de verwachte termijn waarin deze woningen dan ook zijn gerealiseerd?
   
 5. Als het gaat om de ambitie voor de Kanaalzone: hoe zeker is het ( op een schaal van 1 tot 5) dat binnen 5 jaar voor de ’verhinderbedrijven’, met name op bedrijventerrein Oudorp en Overdie, een oplossing is gevonden?
   
 6. Hoe is de belangstelling van ontwikkelaars op dit moment om plannen te rea liseren. Om welk aantal woningen gaat het dan naar schatting en op welke plekken en welke termijn?
   
 7. Uit berichtgeving in de krant lijkt het ambitieniveau niet gehaald te worden. Klopt dit en zo ja, wat is daarvan de reden? Wat gaat u doen om de ambities wel te halen?
   
 8. Wat voor concrete acties van het college zijn er de komende twee jaar te ver- wachten om de zo gewenste doorstroming te bevorderen, c.q. te behalen?


In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,


Anjo van de Ven

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Column