10 miljoen zonder plan? Zo moeten we dat niet willen.

OPA: zet gemeenteraad niet buitenspel

De Corona crisis vraagt om actie van onze stadsregering in de vorm van maatregelen en plannen om de schade voor inwoners en economie zo veel mogelijk te beperken. Daar is OPA het mee eens. Maar nu vraagt het Alkmaarse college om een mandaat van de gemeenteraad om 10 miljoen uit te geven, zonder enig plan of richting.Die verneemt de raad dan pas achteraf. En heeft er dan niets meer over te zeggen. Daarnaast kwam er vandaag plotseling ook nog een tweede voorstel uit de hoge hoed om 1,5 miljoen uit te trekken voor maatregelen om de economie te stimuleren na de coronacrisis. Ook zonder plan. Daarmee houdt het college zich niet aan de democratische spelregels. En zet de gemeenteraad buitenspel.

OPA- raadslid Anjo van de Ven is zeer verbaasd. ‘Natuurlijk begrijpen wij dat het college op korte termijn geld nodig heeft om de ergste nood te lenigen bij bedrijven, cultuurinstellingen, sportclubs en andere getroffen partijen. Daar hebben wij veel begrip voor. Maar een blanco cheque van 10 miljoen? Zonder aanvullende uitleg? Dat is wel heel veel ‘zakgeld’ voor de wethouder Financien....
OPA begrijpt heus wel dat het college wat ruimte nodig heeft om te kunnen handelen. En daf volledig uitgewerkte plannen tot achter de komma nu niet haalbaar zijn.
Van de Ven: ‘ Maar je kunt op zijn minst in grote lijnen aangeven hoeveel je voor wat nodig hebt. Ooit heb ik van een van mijn politieke leermeesters, Henk Eggermont geleerd: ‘ Zonder plannen geen geld’. Hij zei ook: ‘voor een goed plan is altijd geld’. Die uitspraak heb ik altijd onthouden en die discipline is ook in coronatijd nodig. Gewone burgers moeten dat immers ook doen’.
Daarom roept OPA het college op om nog voor de eerste historische videovergadering van de Alkmaarse gemeenteraad van 23 april as. met een globale verduidelijking van haar plannen te komen. Daar heeft de Alkmaarse samenleving recht op.
OPA heeft daarom de  volgende technische vragen gesteld aan het college n.a.v. het raadsvoorstel 'Mandaat hulpmaatregelen Covid19'.

Over de tekst besluit:
Wat is het verschil tussen punten 2,3 en 4? Hoe ziet de verantwoording achteraf aan de raad er uit? Is dat hetzelfde als punt 4 ( een overzicht via de bestuursrapportage). En hoe moeten wij dan punt 3 lezen. Elke woensdag melding in het Presidium (?) en informatie aan de raad via een nieuwsbrief. Hoe moet ik het verschil tussen informeren en verantwoording afleggen zien. Gemeld wordt dat er elke woensdag aan het Presidium gemeld wordt welke besluiten genomen zijn. Naar onze informatie is er geen wekelijks Presidium op woensdag ( alleen een - tijdelijke- ‘ bijpraatsessie’). Bedoelt het college deze bijpraatsessie?

Over mandaat:
Het college vraagt mandaat i.p.v. met een raadsvoorstel te komen. Bij een mandaat draagt de raad geen bevoegdheid over, inhoudelijk nog financieel. Kan aangegeven worden wat, technisch gezien, het verschil is tussen dit mandaatvoorstel en een voorstel om een budget van 10 mio beschikbaar te stellen?

Over kaderstellende- en controlerende taak van de raad:
Bij het mandaatvoorstel zit een opsomming van mogelijk maatregelen die genomen kunnen worden. Kan het college een indicatie geven van de financiële omvang van de maatregelen per beleidsgebied? En zo mogelijk ook met termijnen. Het gaat dus om een inschatting (bandbreedte), niet om een vastgesteld bedrag.

Overig, onvoorzien
Waar verwacht het college de onderschrijdingen. In welke programma’s bijvoorbeeld ( zie schema hierboven). En wat verwacht het college als jaarrekeningresultaat? Graag een extrapolatie van de huidige situatie naar eindejaar.

Kan het college een prognose geven van de financiële ratio’s, uitgaande van uitvoering in 2020 van het pakket aan hulpmaatregelen?

Dekking vanuit Vastgoed:
Hoe zeker is het college van het doorgaan van de “onroerend goed transacties, zijnde buiten de balans plaatsen, dat men daar een voorschot op durft te nemen? Is er al een akkoord van de externe accountant en van de fiscus m.b.t. deze transactie? Wanneer neemt de raad hierover een besluit?

Gaat het college ook programma’s temporiseren? Dit om alle aandacht te geven aan de crisis?

Hoe voorkomt het college willekeur nu er al bekend is dat er een pot is van 10 mio?
Zijn er criteria op basis waarvan men aanspraak kan maken op ondersteuning? Zo ja, welke?
Is er onderscheid mogelijk in het voorstel waar de raad wel instemming vooraf voor geeft en waar achteraf? Zo nee, waarom niet?

Anjo van de Ven
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column