NOODPAKKET 10 MILJOEN, WAT GAAN WE DAARMEE DOEN?

Het college stelt een noodpakket van 10 miljoen voor en dat is een goede zaak. Want wij moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om onze lokale economie overeind te houden. Dat is hard nodig en dat behoeft geen betoog. Loop door de stad en de dorpen en je ziet en je voelt het.

Ook onze lokale economie loopt op zijn tandvlees en er vallen al slachtoffers, in allerlei sectoren. Het is dus goed dat het college inzet op een breed steunpakket. Wat OPA betreft dus: doen, die tien miljoen. Het enige pijnpunt in het voorstel van het college is het, toch wel bijna onbeperkte mandaat. OPA, en ook andere raadsfracties missen hierin wel een onderbouwing en daarmee inzicht in de aard en omvang van de maatregelen. Vandaar dat OPA, namens alle raadsfracties een amendement indient, waarbij we met elkaar gezocht hebben naar een balans. Balans tussen handelingsruimte voor het college en kaderstelling en controle voor de gemeenteraad.

Wat wij wel kunnen doen als lokale partij die van praktische politiek houdt, dat is dat we met elkaar kijken en bedenken hoe wij op lokaal niveau kunnen helpen, met maatregelen die aanvullend zijn op de landelijke noodpakketten.

Denk mee en laat ons weten wie of wat steun verdient via info@opa-alkmaar.nl
Amendement college mandaat Noodpakket 10 miljoen


De Raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 23 april 2020, beraadslagende over het raadsvoorstel Mandaat hulpmaatregelen Covid-19

Constaterende dat:

  • Dat naast de vele Alkmaarders ook bedrijven, instellingen en organisaties in Alkmaar nadelige effecten ondervinden van de Coronacrisis;
  • De lokale overheid, naast de steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid, ook zelf ondersteuning kan en wil bieden op gemeentelijk niveau.
Overwegende dat:
  • Het college handelingsruimte nodig heeft om snel en adequaat ondersteuning te bieden op verschillende terreinen;
  • Het college daartoe een mandaat vraagt van 10 miljoen Euro voor onbepaalde tijd;
  • De raad zijn kaderstellende en controlerende taak juist in deze tijd goed wil kunnen blijven vervullen, zonder de uitvoering te belemmeren;
  • Voor de kaderstellende taak een globale nadere onderbouwing en verdeling van deze 10 miljoen Euro aan ondersteuningsmaatregelen nodig is;
  • Voor de controlerende taak een globale onderbouwing/ dekkingsvoorstel ( crisis- of coronabegroting ) nodig is. Daarmee wordt ook de verantwoording achteraf transparanter.

Wordt voorgesteld het besluit te wijzigen, zodat het als volgt gaat luiden:

1. Het college tot 25 juni 2020 mandaat te verlenen tot het nemen van (aanvullende) maatregelen en het uitvoeren van ondersteunende acties in het kader van de Corona-
crisis, tot een bedrag van maximaal € 10 miljoen.

2. Het college op te dragen de raad in de raadsvergadering van 25 juni in een raadsvoorstel een -globale- nadere onderbouwing en verdeling van het steunpakket over
verschillende sectoren voor te leggen; onderdeel van raadsvoorstel kan zijn (gedeeltelijke) verlenging van het mandaat - zoals genoemd in punt 1- als nieuwe omstandigheden of ontwikkelingen daarom vragen.

3. Het college legt achteraf verantwoording af aan de raad over de besteding van de middelen.
4. Het college in ieder geval tot 25 juni 2020 opdracht te geven iedere woensdag de raad te informeren over de genomen besluiten.
5. Financiële verantwoording inclusief de wijziging van de begroting ter dekking van de gemaakte of te maken kosten via bestuursrapportages aan de raad voor te leggen.
(Hierbij ook een overzicht op te nemen van genomen besluiten en getroffen maatregelen).
6. De eerste rapportage aan de raad aan te bieden op 25 juni 2020

En gaat over tot de orde van de dag.

Column