Raadsvragen: Hoe kon het zo mis gaan in Overdie?

OPA: Nieuwe aanpak Overdie blijkt niet te werken.


OPA is er altijd duidelijk over geweest: wij zijn voor cameratoezicht. Het werkt preventief en helpt mee om veroorzakers van ellende op te sporen. Van de bewoners de omgeving van de Melis Stokelaan kregen wij begin deze week het bericht dat de camera die daar een aantal jaren geleden hing, toen werd weggehaald, nu weer is teruggeplaatst. Ook het NHD van 13 mei 2020 bericht daarover.


Uit het aanwijzingsbesluit voor de plaatsing van de camera:


Overwegende:

- dat uit de bestuurlijke rapportage van de politie van 8 mei 2020 blijkt dat in de directe omgeving van de Melis Stokelaan te Alkmaar sprake is van structurele en ernstige overlast waardoor de openbare orde en veiligheid worden geschaad;

- dat de verstoring van de openbare orde en veiligheid ernstige inbreuk maakt op het veiligheidsgevoel van de bewoners van de Melis Stokelaan;Al vanaf de afgelopen jaarwisseling krijgen wij vanuit de buurt duidelijke signalen dat (drugs)overlast, brandstichting en intimidatie fors zijn toegenomen in Overdie. Sinds het begin van de Ramadan en wellicht ook verband houdend met de Coronamaatregelen zelfs in heviger mate. Dit na een periode waarin met een gerichte aanpak (frontlijnaanpak) de (jongeren)overlast juist flink was teruggedrongen. In die tijd werd aan jongeren, naast een stevige confronterende aanpak, ook een concreet perspectief geboden op een ander leven, door het aanbieden van en begeleiding bij scholing, opleiding en het vinden van werk.

In een commissievergadering van 19 november 2019 is door de burgemeester ook nog herhaald dat deze frontlijnaanpak werd voortgezet.


Na de gebeurtenissen in Overdie op Oudejaarsavond zijn door OPA en SPA vragen gesteld aan het college over de aanpak. Uit de beantwoording bleek wel dat er gekozen was voor een andere aanpak, maar niet waarom. OPA heeft daarna herhaaldelijk ambtelijke vragen gesteld over de vraag waarom de bestuurlijke boodschap zo afweek van de geconstateerde praktijk. (zie bijlage 1)
Uit die beantwoording blijkt, voor de goede verstaander, dat de aanpak voor de jongeren wel degelijk is gewijzigd. Met alle gevolgen van dien. (zie bijlage 2)


Wij hebben daarom de volgende art. 42 vragen:

 • Wat is de reden, zoals gesteld in de technische beantwoording, dat ‘operationeel’ is afgeweken van de bestuurlijke lijn, zoals die in november 2019 nog door de burgemeester werd bevestigd? Immers: er is een nieuwe aanpak ‘ingevlogen’ en er werd geen gebruik meer gemaakt van frontlinemanagers en het JPT.
   
 • Uit welke feiten is gebleken dat de eerdere aanpak ‘minder effectief’ is? Een onderbouwing daarvan ontbreekt immers.
   
 • Hoe verklaart u het feit dat tegelijk met het afschalen van bestaande jongerenaanpak de overlast exponentieel is toegenomen in de wijk.
   
 • Bent u het met ons eens dat deze huidige aanpak dus niet effectief is? Graag een onderbouwing.
   
 • Bent u het met ons eens dat ‘operationeel afwijken’, kennelijk met mandaat, het college niet ontslaat van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wie is hier binnen het college bestuurlijk verantwoordelijk voor?
   
 • Zo ja, op welke wijze gaat u die bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen, nu is gebleken dat met de huidige aanpak de problemen niet verminderen, maar juist erger worden, zelfs zodanig dat de burgemeester moet ingrijpen met het plaatsen van een camera?


In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Anjo van de Ven

Onafhankelijke Partij Alkmaar

Bijlage 1 Procesverloop vragen stellen:


04- 01: Schriftelijke vragen, art. 42

14- 01: Beantwoording door college

27- 01: Ambtelijke vragen

17- 02: 1e, onvolledige antwoorden

18- 02: Aanvullende vragen

24- 02: Ambtelijk stelt men voor dat dit (nu) politieke vragen zijn

28- 02: Reactie OPA: wij vragen alleen informatie op. De Raad heeft daar gewoon recht op.

02- 03: Rappel griffie aan ambtelijke organisatie

11- 03: Idem

26- 03: Rappel van OPA

03- 04: Rappel Griffie

16- 04: Uiteindelijke beantwoording
Bijlage 2: uiteindelijke beantwoording technische vragen

Vraag:
De inzet van No-Limit zou bij de afgelopen jaarwisseling hetzelfde zijn geweest als bij de jaarwisseling 2019. Toen (2019) werkte men echter met JPT- teams die ook de straat opgingen. En men werkte tot 02.00 uur. Klopt het dat deze aanpak met JPT vanaf januari 2019 niet meer door de gemeente wordt ondersteund?

Antwoord:
De werkzaamheden op straat die voorheen werden uitgevoerd door No Limit zijn overgenomen door Turn-Over. Na evaluatie van de jaarwisseling 2018-2019 hebben de partners afgesproken straatwerk in te zetten tot 23.00 uur.

Vervolgvraag:
Op basis waarvan zijn deze besluiten genomen? Waarom zijn de werkzaamheden overgenomen? Wat is Turn- over? Graag schriftelijke documentatie over deze besluiten, ook in het kader van het beleid BGS. Klopt het dus dat de aanpak met JPT niet meer door de gemeente wordt ondersteund en op basis van welk advies, welke argumenten is besloten dat niet meer te doen.

Antwoord:
Voor meer informatie over Turn Over verwijzen wij u naar de website https://www.turn-over.nl/.

Het operationele besluit om de opdracht voor jongerenwerk aan Turn Over te geven is genomen door de daarvoor bevoegde en gemandateerde unitmanager(s). Er zijn meerdere redenen voor dit besluit. Een wijk ontwikkelt zich door de jaren heen. Een gevolg hiervan is dat een bepaalde aanpak minder effectief wordt. Een andere reden is de kwetsbaarheid in vervanging. Het klopt derhalve dat No Limit (Stichting Ontlast De Wijkoverlast) niet langer de opdracht heeft om een JPT in te zetten.

Vraag:
U stelt dat de frontlinebenadering nog steeds van toepassing is. Wat was het advies van de frontlinemanager? Graag ook beschikbaar stellen. Wie is op dit moment de frontlinemanager en waar was die tijdens de jaarwisseling.

Antwoord:
De frontlinemanager heeft gezamenlijk met de partners de jaarwisseling 2019-2020 voorbereid. De frontline werkzaamheden zijn door de gemeentelijke gebiedsregisseur overgenomen, conform de jaarwisseling 2018-2019 was deze telefonisch en via app bereikbaar voor de partners.

Vervolgvraag:
Wij hebben begrepen dat er een advies is van frontlinemanager Wendy van de Krift, werkzaam in 2018. Wie is nu de frontlinemanager? Wat is het verschil tussen een frontlinemanager en een gebiedsregisseur? Uit de beantwoording blijkt dat het om verschillende functies gaat. Wanneer en op basis van welke argumenten en documenten/ verslagen/ adviezen is dit besloten? 

Antwoord:
De succesvolle uitvoering van de frontline aanpak wordt voortgezet door gebiedsteams in alle wijken in te zetten. Op verzoek van het College wordt de functie van frontlinie manager structureel geborgd in de gemeentelijke organisatie door in de wijken waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat een gebiedsmedewerker sociale veiligheid toe te voegen. Deze rol werd tot 1 april waargenomen door de gebiedsconsulenten/regisseur en de beleidsadviseurs OOV.

Deze wijze van uitvoering is op basis van diverse (interne en externe) adviezen, waaronder die van de ingehuurde medewerkers van het bureau Veelzijdig Veilig, tot stand gekomen.

Vraag:
Graag hebben wij inzage in alle verslagen en documenten die er zijn m.b.t. tot de voorbereiding van de afgelopen jaarwisseling in Overdie.

Antwoord:
Bijgevoegd stuur ik u het gemeentelijke draaiboek Jaarwisseling 2019-2020.


Vervolgvraag:
We hebben alleen het draaiboek gekregen. Dat draaiboek moet ergens op gebaseerd zijn.
Uit het draaiboek lijkt naar voren te komen dat het Buurtgericht Samenwerken en de frontlinemanager geen rol meer spelen bij de jaarwisseling Overdie ( overigens ook de Mare). Zij worden immers nergens meer genoemd. En ook ( nogmaals ) dat het JPT- team van No Limit/ Trefpunt geen rol meer speelt. Nogmaals inderdaad: Wanneer en op basis van welke documenten, argumenten/ adviezen is dit besloten?

Antwoord:
Het draaiboek voor de jaarwisseling wordt jaarlijks gemaakt onder regie van OOV. Het is een draaiboek voor de hele gemeente Alkmaar en de informatie ervoor wordt aangedragen door en opgehaald bij de relevante partners zoals politie, brandweer, stadswerk, jongerenwerk, gebiedsconsulenten/regisseur, beleidsadviseurs OOV en betrokken bewoners. Zie voor antwoord met betrekking tot rol JPT-team bij vraag 1. Alle operationele besluiten zijn genomen op basis van het verleende mandaat aan de desbetreffende unitmanager(s).

Column