Met veel meer gemak; plastic in dezelfde bak

Nascheiding beter en goedkoper dan bronscheiding.


OPA stelde in oktober 2018 en in juli 2019 al vragen over plastic afval. De college-antwoorden waren toen niet overtuigend. OPA is graag vasthoudend en gegeven onderstaande ontwikkelingen denken wij terecht. De gemeente Alkmaar had destijds geen cijfermateriaal beschikbaar over de verwerkingscapaciteit van plastic afval.

In Alkmaar ligt de verantwoordelijkheid voor het scheiden geheel op het bordje van de inwoners, en daarbij stijgen de lasten voor burgers in de vorm van de afvalstoffenheffing ook nog eens.

Dit terwijl het, volgens onderzoeken van TU Delft, de vraag is of de 'groene recyclings-doelstellingen met plastic’ wel realistisch zijn. De prijs van de productie van nieuw plastic is gekoppeld aan de (op dit moment lage) olieprijs waardoor gerecycled plastic (op dit moment) niet interessant is voor afnemers.
Momenteel wordt het Alkmaarse plasticafval met vrachtwagens naar de andere kant van het land gereden om in de 'kunststof sorteer installatie' in Heerenveen te worden gesorteerd. Behalve vervuilend vanwege het transport blijkt bronscheiding onder de streep veel minder efficiënt en duurder dan na-scheiding.

Rotterdam, Amsterdam en Utrecht kiezen gemeenten voor na-scheiding van Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken (pmd). Inwoners hoeven zo geen speciale zakken of containers meer te vullen en stallen, het vergroot het gemak voor de inwoners, machines scheiden het pmd veel beter dan inwoners dat doen en het verwerkingsproces is goedkoper wat weer zou schelen op de afvalstoffenheffing voor inwoners.

In de kaderbrief 2021 – 2024 stelt het college:

'Vanuit het uitgangspunt ‘kostendekkend’ is in 2021 een stijging van de afvalstoffenheffing voorzien.'


Daarom heeft de OPA fractie de volgende vragen in het kader van art. 42 RvO:

 1. Kent u de standpunten van genoemde grote gemeenten, wat is uw reactie daarop en heeft u hierover gesprekken met de andere regiogemeenten?
   
 2. OPA ontvangt graag uitgebreide informatie over de resultaten van de afvalscheiding tot nu toe. Hierbij gaarne onder meer aangeven welke hoeveelheid is verwerkt tot nieuw plastic en hoe groot de hoeveelheid plastic is die niet kan worden verwerkt en wat daar dan mee (is) gebeurd?
   
 3. Bent u het met OPA eens dat als grote hoeveelheden plastic niet kunnen worden gerecycled deze niet horen te worden geëxporteerd naar derdewereldlanden?
   
 4. Zo ja, deelt u onze mening dat we dan beter de hoge calorische waarde van plastic afval kunnen benutten om energie op te wekken?
   
 5. Ontwikkelingen bij het bedrijf SCW Energy Alkmaar in de Boekelermeer laten zien dat middels 'superkritische watervergassing' straks ook plastic afval kan worden benut om groen gas te produceren. Wij nemen aan dat u deze ontwikkelingen kent en vernemen daar graag uw reactie op.
   
 6. In de raad van 25 juni jl. gaf het college aan te verwachten dat de Alkmaarse afvalstoffenheffing (als zijnde een doelbelasting) door landelijk beleid zal stijgen. Kunt u deze verwachting gemotiveerd specificeren?
   
 7. OPA ontvangt graag uitgebreide informatie over de overheadkosten van de HVC en de ontwikkeling daarvan gedurende de afgelopen 3 jaar.
   
 8. Wanneer komt het college met een voorstel op basis waarvan de raad eventueel kan beslissen dat de afvalstoffen heffing niet omhoog behoeft te gaan?

Vriendelijke groet,

Ruud van Lier en Henk Adriaanse
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column