Bewoners omgeving Station Noord vrezen ‘Chinese muur’

OPA: Wonen in Alkmaarse maat.
Afgelopen voorjaar heeft het voorontwerp bestemmingsplan Hertog Aalbrechtweg 1, onder de ronkende naam ‘MicroCity The Future’ het levenslicht gezien. Op 25 februari is er een informatieavond geweest, waarvoor OPA geen uitnodiging heeft gehad en waaruit bleek dat er vanuit omwonenden grote zorgen en bezwaren waren tegen met name de enorme hoogte en het toenemen van de parkeerdruk in de buurt. Het voorontwerp heeft inmiddels ter inzage gelegen. De Onafhankelijke Partij Alkmaar is niet alleen geschrokken van de inhoud van dit kolossale plan, maar ook zeer verbaasd dat de raad hierin niet is gekend. Daardoor heeft de raad geen enkele mogelijkheid gekregen om voorafgaand aan deze ontwikkeling kaders daarvoor mee te geven.

De herontwikkeling van de PostNL- locatie naar een bestemming met vooral wonen is op zich een gewenste ontwikkeling, maar voor zo’n bijzondere herontwikkeling had de raad in de ogen van OPA vooraf meegenomen moeten worden. Nu worden wij, en zeker ook de omwonenden geconfronteerd met een plan dat niet deugt. Een aantal omwonenden heeft zich tot ons gewend met het verzoek hier wat aan te doen.


Wat is er mis met het plan?
Allereerst de megalomane hoogte. Het plan gaat uit van maar liefst 360 appartementen. Waar het bestemmingsplan ( BP Oudorp) nu een maximale hoogte aangeeft van 8 meter, moeten al die mensen wonen in drie enorme woontorens van 45, 33 en 25 meter en een paar iets lagere gebouwen van 22 en 16 meter. En dat pal naast een woonwijk met laagbouw. De bewoners van de naastgelegen buurt (Drechterwaard, Slochterwaard, Kreekwaard, Winkelwaard) maken zich grote zorgen over deze ‘Chinese Muur’. Zij vrezen de schaduwwerking en de windeffecten die er onvermijdelijk gaan komen en ook de parkeerdruk die in hun buurt alleen maar zal toenemen. Over dat laatste wordt in het plan helemaal niet gesproken.

Verder spreekt het plan spreekt van een binnentuin. Daar staan erg mooie plaatjes bij. Die ‘tuin’ is gesitueerd op het dak van de parkeergarage en vormt een soort pleintje met commerciële functies tussen de torens. Het plein is aan alle kanten omringd door (hoge) torens, dus de zonovergoten plaatjes kunnen gerust met wat korrels zout worden genomen. Verder wordt gesproken over loopbruggen tussen de torens, die ‘verbinding’ tot stand moeten brengen, maar die in de ogen van OPA eerder levensgevaarlijk zijn dan verbindend, tenzij je er een vangnet onder hangt.

Tot slot: in het plan zit wel de gebruikelijke 30% sociale woningbouw, maar dit zijn hier echter alleen sociale koopwoningen, waarvan bekend is dat die na enige jaren niet meer tot de sociale sector zullen behoren. Over sociale huur, bijvoorbeeld in samenwerking met een woningbouwcorporatie rept het plan niet. Daarmee negeert het college het grootste woningvraagstuk van dit moment.

Mensen niet ophokken: wonen in een menselijke maat.
OPA deelt de zorgen en de bezwaren van de bewoners. De mooie plaatjes en de ‘jubeltoon’ van het stuk kunnen niet verhullen dat het hier om een plan gaat, dat absoluut niet past in de omgeving en dat kwalitatief veel te wensen overlaat. Zowel voor de omgeving als voor de toekomstige bewoners zelf. 360 huishoudens ( 800 - 1000 personen) ophokken in torens, met een gezamenlijk binnenplein van pakweg 1000m, waar je geen afstand kunt houden, getuigt volgens ons van een gebrek aan visie op woonwensen naar menselijke maat en woonkwaliteit. OPA is wél voorstander van een Alkmaarse maat: mooi bouwen en lekker wonen: aansluitend en rekening houden met de omgeving.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art. 42:

  1. Wat is de reden dat u aan de raad geen kaders heeft gevraagd voor de herontwikkeling van deze locatie?
     
  2. Wat is de reden dat er nauwelijks tot geen participatie van omwonenden heeft plaatsgevonden, behoudens een informatie avond. Hoe verhoudt zich dat tot uw nieuwe ambities als het gaat om participatie bij ruimtelijke plannen?
     
  3. Wat is de reden dat u alleen het parkeren voor de bewoners heeft gerekend en niet het parkeren ( P en R ) voor reizigers die gebruik maken van het station. Hoe gaat u de extra parkeerdruk in de wijk voorkomen of oplossen?
     
  4. Wat is eigenlijk de reden dat u kiest voor deze massale torens met zeer weinig binnenruimte. Hoe is dit, zonder horizonvervuiling, in te passen in het gebied Oudorp ( open landschap) en aan te sluiten bij het deel van Huiswaard 2 (laagbouw)?
     
  5. Welke bedreiging vormt dit plan voor de molens in de buurt?
     
  6. Wat is de reden dat u in het sociale segment niet heeft gekozen voor sociale huurwoningen. Daar is immers de grootste vraag naar.
     
  7. Bent u bereid dit plan terug te nemen en met een minder massaal plan te komen (bijvoorbeeld 50% van het huidige volume), dan wel eerst in overleg te gaan met de raad om kaders op te stellen voor dit gebied. Zo ja, heel fijn, wanneer kunnen wij dat verwachten? Zo nee, waarom niet.


Met vriendelijke groet,


Anjo van de Ven

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Column